Vårt pedagogiska arbete

Vi på Norlandia Förskolor vet att barnen är framtiden och att en god barndom varar hela livet. Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den fungerar som en vägledning åt våra pedagoger och innehåller Norlandias värdegrund och pedagogiska vision med livslång lust till lek och lärande.

Det betyder att:

  • Varje dag ska vara meningsfull med magiska ögonblick, glädje och trygghet
  • Barnets individuella utveckling är i fokus
  • Barnets tankar, funderingar och förmågor tas på allvar och barnet ges inflytande
  • Vi stödjer och stimulerar goda vänskapsrelationer mellan barnen
  • Vi har en humanistisk människosyn och utgår från människors lika värde
  • Vi främjar mångfald och jämställdhet

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund. Vi är aktiva och tar del av ny forskning och nya rön och vårt pedagogiska arbete ska alltid ligga i framkant.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn. Med en genomtänkt lärmiljö, ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt samt nära relationer mellan barn och pedagoger skapar vi nya upptäckter - varje dag.

Norlandia Quest

Norlandia Quest är ett årligt arrangemang som lyfter vårt fokus på Kunskap & Innovation och genomförs samtidigt på alla Norlandia Förskolors verksamheter. Varje Norlandia Quest är utformat med ett gemensamt tema som barn och pedagoger samlas kring i form av olika projekt och aktiviteter. Tillsammans utforskar vi ämnet och samlar nya kunskaper och erfarenheter. Exempel på teman har varit film, science och Go Green.